POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług obejmujących w szczególności wykonywanie czynności polegających na:

1. Obsłudze rozliczeń transakcji krajowych i zagranicznych poprzez Rachunek Powierniczy Escrow.

2. Wykonywaniu innych Usług oferowanych przez Usługodawcę.


§ 2

1. Zgodnie w wymogami Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną mDealFinance Solutions s.r.o. ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogąelektroniczną, (zwany dalej „Regulaminem”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez mDeal Finance Solutions s.r.o. usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej mDeal dostępnej w Internecie pod adresem www.mdeal.pl, jak również wspólne dla wszystkich rodzajów Usług oferowanych przez Usługodawcę postanowienia dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego, warunków zawierania i rozwiązywania umowy, praw i obowiązków Klientów.


§ 3

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy i zwroty wskazane poniżej mają następujące znaczenie:

Adres Poczty Elektronicznej – adres poczty elektronicznej Klienta wskazany podczas Rejestracji, pełniący jednocześnie funkcję Loginu Klienta.

Agent – podmiot, z którym Usługodawca posiada właściwą umowę o współpracy w ramach oferowanych Usług.

Bank Odbiorcy – bank, w którym Odbiorca posiada rachunek.

Bank Nadawcy – bank, w którym Nadawca posiada rachunek.

Beneficjent Rzeczywisty – osoba fizyczna lub osoby fizyczne, sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzanajest transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone doobrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawaUnii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcejniż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługujeprawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumieńz innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub

– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku klienta będącego trustem:

–założyciela,

–powiernika,

–nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,

–beneficjenta,

–inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem

c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

Rachunek Wypłaty – numer  rachunku  bankowego  Odbiorcy,  podany przez Klienta w Panelu Użytkownika, posiadający unikalny opis kodu waluty i numer porządkowy.

Dyspozycja Klienta – instrukcja złożona przez Klienta w celu dokonania przez Usługodawcę określonych czynności związanych ze świadczeniem na rzecz Klienta Usług objętych Umową i niniejszym Regulaminem, zawierająca instrukcje odnośnie jej treści, przekazywane w formie elektronicznej przy użyciu Platformy mDeal.

Hasło – ustalony przez Klienta unikalny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych umożliwiający mu dostęp do jego Konta, który powinien być przechowywany w poufności i nie może być udostępniany bez upoważnienia osobom trzecim.

Inicjator – Użytkownik, który zamierza skorzystać z Usługi Escrow i w tym celu zaprasza drugą stronę do Negocjacji celem zawarcia Kontraktu.

Instrukcja – instrukcja korzystania z aktualnej wersji Platformy mDeal, dostępna na Stronie Internetowej.

Klient – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej), który poprzez Rejestrację i pełną aktywację Konta Użytkownika, zamierza korzystać z Usług oferowanych poprzez Platformę Transakcyjną mDeal.

Konto Użytkownika – część Platformy mDeal dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu, za pomocą Hasła i Loginu, stanowiąca zasób danych Użytkownika i informacje o jego działaniach na Platformie mDeal. Funkcje dostępne na Koncie Użytkownika umożliwiają mu swobodne korzystanie z Usług dostępnych na Platformie mDeal, oferowanych przez Usługodawcę. 

Kontrahent – podmiot, do którego Inicjator wystosował zaproszenie do podjęcia Negocjacji, celem zawarcia Kontraktu i skorzystania z Usługi Escrow.

Kontrakt – porozumienie zawierane przez Strony Kontraktu, którego proces zawarcia składający się z zaproszenia do  Negocjacji, Negocjacji, zatwierdzenia Kontraktu i/lub ewentualnych Renegocjacji, możliwych do przeprowadzenia z użyciem odpowiednich funkcji dostępnych na Platformie mDeal, a którego przedmiotem jest rozliczenie transakcji z wykorzystaniem Usługi Escrow.

Login – ustalony przez Klienta jego indywidualny adres e-mail, używany do komunikacji pomiędzy Platformą mDeal a Klientem i wymagany wraz z Hasłem do dokonania Rejestracji, oraz korzystania z Konta i Panelu Użytkownika.

Oszustwo (fraud) – potocznie zwane wyłudzeniem, to przestępstwo określone w art. 286 kodeksu karnego, polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego z jej punktu widzenia rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, za pomocą wprowadzenia takiej osoby w błąd albo wyzyskania jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, w celu osiągnięcia przez przestępcę korzyści majątkowej dla siebie lub dla jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Panel Użytkownika – część Platformy mDeal umożliwiająca korzystanie przez Użytkownika z Usług dostępnych na Platformie transakcyjnej mDeal i zarządzanie Kontem Użytkownika. 

Partner – podmiot, z którym Usługodawca posiada właściwą umowę o współpracy w ramach oferowanych Usług.

Rejestracja – zespół czynności składających się na proces zakładania Konta Użytkownika, polegających na prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza dostępnego na Platformie mDeal. W szczególności proces ten będzie polegał na wprowadzeniu indywidualnego Loginu w postaciadresu e-mail oraz Hasła, podaniu odpowiednich danych personalnych  oraz  procesie  weryfikacji tych danych przez Usługodawcę. 

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych (RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona Internetowa – publicznie dostępne strony internetowe o adresie www.mdeal.pl, na której, w szczególności, znajdują się opisy produktów i świadczonych Usług wraz z obowiązującą treścią Tabeli i Regulaminu. 

Strony Kontraktu – strony Kontraktu zamierzające korzystać z Usługi Escrow, tj. Kupujący i Sprzedający lub Najemca i Wynajmujący.

System Informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Tabela – Tabela opłat i prowizji Usługodawcy.

Umowa – Umowa zawarta w formie elektronicznej pomiędzy Usługodawcą a Klientem poprzez poprawną Rejestrację na Platformie Transakcyjnej mDeal.

Uprawniony Podmiot – inny podmiot niż Usługodawca, z którym Systemy Informatyczne Usługodawcy współpracują w celu świadczenia Usługi.

Usługi – Usługi świadczone drogą elektroniczną, dostępne na Platformie Transakcyjnej mDeal, świadczone przez Usługodawcę, Partnerów lub Agentów.

Usługa Escrow – usługa powiernicza polegająca na możliwości rozliczania transakcji z zabezpieczeniem płatności na podstawie wcześniejszej blokady środków Kupującego pod wskazany Kontrakt. Rozliczenie finansowe odbywa się zgodnie z Warunkami rozliczenia ustalonymi pomiędzy Stronami Kontraktu.

Usługodawca – mDeal Finance Solutions S.R.O. z siedzibą w Ostrawie przy ul. Poruba Hlavni Trida c.p. 1063/3, 70800 Ostrawa, Czechy, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. Pragi w Pradze (C 207142), pod numerem IC 01483871, z kapitałem zakładowym 200 000 Kc

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.)

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).

Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej), który spełnia warunki Regulaminu, dokonał pełnej Rejestracji na Platformie Transakcyjnej mDeal, w wyniku czego utworzone zostało dla niego Konto Użytkownika i uzyskał dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę na Platformie Transakcyjnej mDeal.

Warunki Rozliczenia – warunki rozliczenia Kontraktu Escrow określone i zaakceptowane przez Strony Kontraktu podczas prowadzonych Negocjacji obejmujące:

a) „Po akceptacji Kupującego” – Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji dostarczonego towaru lub usługi i niezwłoczne odblokowanie środków poprzez rozlicznie Kontraktu lub zgłoszenie zastrzeżeń poprzez zgłoszenie prośby o Renegocjacje Kontraktu,

b) „Na wymogę sprzedającego” – po spełnieniu wszystkich warunków Kontraktu,

c) „Rozliczenie natychmiast” – rozliczenie Kontraktu następuje w chwili zaakceptowania go przez obie Strony.

Zlecenie – instrukcja złożona przez Klienta w celu dokonania przez Usługodawcę czynności w formie elektronicznej przy użyciu Platformy Transakcyjnej mDeal.


§ 4

1. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie Regulaminu i Umowy zawartej w formie elektronicznej z Klientem.

2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest zawarcie przez Klienta Umowy poprzez Rejestrację na Platformie Transakcyjnej mDeal.


Tryb i warunki zawierania Umowy


§ 5

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą, a Klientem następuje poprzez Rejestrację na Platformie Transakcyjnej mDeal i akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Proces Rejestracji rozpoczyna się podaniem przez Klienta adresu e-mail i Hasła , w wyniku czego zostaje utworzone Konto Użytkownika.

3. W procesie Rejestracji weryfikowane są dane podane przez Klienta, a w szczególności Login w postaci adresu e-email.

4. Weryfikacja Loginu polega na wysłaniu przez Platformę mDeal wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym do Strony Internetowej, który w celu poprawnej aktywacji Konta Użytkownika musi być wprowadzony do przeglądarki internetowej.

5. W procesie Weryfikacji Klient zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza poprzez podanie zgodnych z aktualnym stanem wszystkich danych osobowych określonych jako obowiązkowe.

6. W przypadku Rejestracji podmiotów zagranicznych, Klient jest zobowiązany podać numery identyfikacyjne podmiotu zagranicznego obowiązujące w danym kraju.

7. Usługodawca ma prawo żądać od Klienta dodatkowych informacji i dokumentów, na podstawie których dokonuje weryfikacji danych i identyfikacji tożsamości Klienta wprowadzonych podczas Rejestracji, w tym w szczególności informacji wymaganych na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

8. O wszelkich zmianach danych zawartych w procesie Rejestracji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę poprzez formularz kontaktowy lub Tickety pomocy.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niedopełnienia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w p. 5.

10. Przed zawarciem Umowy Klient posiada możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu udostępnionego na Stronie Internetowej.

11. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczność wskazujących na podejrzenie iż Hasło znalazło się w posiadaniu osób nieuprawnionych, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.

12. Klient ponosi odpowiedzialność związaną z udostępnieniem (także na skutek braku właściwego zabezpieczenia) Hasła osobom nieuprawnionym.

13. Zawarcie Umowy kończy proces Rejestracji, po którym Klient otrzymuje wiadomość e-mail, iż jego Konto Użytkownika na Platformie mDeal zostało utworzone i wpełni aktywowane. 


Rodzaje i zakres Usług / Tryb i warunki świadczenia Usług


§ 6

1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Umową, Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa za pomocą Platformy Transakcyjnej mDeal.

2. Klient posiada dostęp do Usług poprzez Platformę mDeal po dokonaniu uprzedniej poprawnej Rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika.

3. Usługodawca, wykonując czynności, o których mowa w ust. 1, zobowiązuje się do ich wykonywania z należytą starannością.

4. Usługodawca ma prawo odmowy wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie braku zgodności z prawem.

5. Usługodawca może zawiesić świadczenie Usług na czas zawieszenia dostępu do Systemu Informatycznego Usługodawcy lub innego Uprawnionego Podmiotu, z którym Usługodawca bezpośrednio współpracuje w celu świadczenia Usługi. Informacja o zawieszeniu świadczenia Usług oraz o planowanym terminie wznowienia, zamieszczana jest na Stronie Internetowej Usługodawcy.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub błędne Dyspozycje Klienta, chyba że odpowiedzialność Usługodawcy w tym zakresie wynika ze znajdujących zastosowanie powszechnie wiążących norm prawa.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia Dyspozycji Klienta, jeżeli jest ono niezgodne z postanowieniami Regulaminu, a także prawo nieprzyjęcia anulowania lub modyfikacji Dyspozycji Klienta, jeżeli jego wykonanie jest niemożliwe na skutek okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności na podstawie, znajdujących zastosowanie, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania i realizacji odmiennych Dyspozycji Klienta przez małżonków lub ich pełnomocników, współwłaścicieli lub osób upoważnionych.

9. W przypadku złożenia przez małżonków lub ich pełnomocników, współwłaścicieli lub osób upoważnionych odmiennych Dyspozycji Klienta, które wykluczają swoją realizację, Usługodawca będzie realizował odmienne Dyspozycje Klienta, zgodnie z kolejnością ich złożenia na Platformie Transakcyjnej mDeal w zakresie pozwalającym na ich realizację.

10. Klient może korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę określonych w Regulaminie, w wybranym przez siebie zakresie.

11. Podstawowym kanałem dystrybucji informacji pomiędzy Usługodawcą a Klientem przy świadczeniu Usług, jest kanał komunikacyjny e-mail. W sytuacjach wymagających pilnego kontaktu, Klient posiada możliwość kontaktu z Usługodawcą za pomocą czatu, dostępnego w godzinach pracy opublikowanych na Stronie Internetowej.

12. Usługa świadczona jest na rzecz podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych realizowana jest elektronicznie.

13. Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę, z zastrzeżeniem wprowadzenia czasowego ograniczenia lub zawieszenia dostępu do Usług, związanym z serwisem technicznym Platformy Transakcyjnej mDeal lub pracą systemów informatycznych banków. Informacja o czasowym ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług zamieszczana jest z wyprzedzeniem na Stronie Internetowej Usługodawcy. 

14. Minimalna wartość transakcji, dyspozycji lub wypłaty przeprowadzonej w ramach Usługi wynosi nie mniej niż 1 PLN lub równowartość w innej walucie przeliczona po kursie średnim NBP.

15. Przy wszelkich zgłoszeniach, w tym powiadomieniach Usługodawcy o Oszustwach Klient/ Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z określonych kanałów informacji, za pośrednictwem których dokonuje on wszelkich zgłoszeń i powiadomień Usługodawcy


§ 7

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Konta Użytkownika, usunięcia Konta Użytkownika, a także odmowy realizacji Transakcji przez zarejestrowanego Użytkownika bez podania przyczyny.

2. Usługodawca uprawniony jest w każdym czasie do zażądania od Użytkownika urzędowo poświadczonych kopii dokumentu tożsamości, innych dokumentów równoważnych lub danych rejestrowych firmy. Do czasu dostarczenia przez Użytkownika kopii dokumentów objętych żądaniem Usługodawca ma prawo wstrzymać realizację Dyspozycji bez obowiązku wynagrodzenia Użytkownikowi jakichkolwiek kosztów z tym związanych.

3. W przypadku nie przedstawienia przez Użytkownika kopii dokumentów objętych wezwaniem Usługodawca ma prawo anulować wszystkie Dyspozycje złożone przez Użytkownika bez obowiązku wynagradzania Użytkownikowi jakichkolwiek kosztów z tym związanych.


Tryb i warunki zawierania kontraktów Escrow


§ 8

1. Definicja Kontraktu polega na poprawnym wypełnieniu formularzy i wykorzystaniu funkcji do tego przeznaczonych oraz wysłaniu zaproszenia do drugiej Strony Kontraktu. Całość realizowana jest na Platformie Transakcyjnej mDeal.

2. W trakcie prowadzenia Negocjacji każda ze Stron ma prawo dowolną ilość razy Anulować Kontrakty bez konsekwencji finansowych.

3. Do zawarcia Kontraktu Escrow przez Strony dochodzi z chwilą zaakceptowania przez obie ze Stron wszystkich jego Warunków oraz zablokowania przez Kupującego lub Sprzedającego kwoty równej całkowitej wartości Kontraktu powiększonej o opłaty określone w Tabeli.

4. Warunki rozliczenia Kontraktu ustalane i akceptowane są wyłącznie pomiędzy Stronami. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Kontraktu i Warunki rozliczenia zaakceptowane przez Strony oraz weryfikację fizycznej dostawy towaru lub usługi objętych Kontraktem, chyba że ustalenia pomiędzy Stronami a Usługodawcą zostały zawarte na podstawie odrębnych postanowień.

5. Po zaakceptowaniu Kontraktu, każda z jego Stron ma prawo zgłaszać do drugiej Strony prośbę o Renegocjację lub Anulowanie Kontraktu z podaniem powodu. Druga Strona ma prawo zaakceptować lub odrzucić tę prośbę.

6. Zgodnie z określonymi Warunkami rozliczenia, odpowiedzialność za fizyczną weryfikację prawidłowej dostawy towaru lub usługi spoczywa na Kupującym.

7. W przypadku niezgodności lub przewidywania niezgodności dostawy towaru lub usługi z zaakceptowanymi Warunkami Kontraktu, Strony mają prawo Renegocjować lub Anulować Kontrakt. Jeżeli ta forma nie jest wystarczająca, aby Strony uzgodniły nowe Warunki i doprowadziły do realizacji Kontraktu, Usługodawca gwarantuje przechowywanie wszystkich informacji o danym Kontrakcie na potrzeby rozwiązywania sporów między Stronami Kontraktu zgodnie z powszechnie obowiązującymi i wiążącymi przepisami prawa w tym zakresie.


§ 9

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak wykonania działań dotyczących danego Kontraktu, jeśli jest to spowodowane odrzuceniem Dyspozycji Klienta przez System Informatyczny, chyba że znajdują zastosowanie stosowne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania, anulowania lub zawieszenia realizacji Kontraktów dla wybranego Klienta lub grupy Klientów, jeżeli Kontrakty te są niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub przepisami obowiązującego prawa.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki realizacji Kontraktów na podstawie odmiennych działań realizowanych przez małżonków, współwłaścicieli lub ich pełnomocników.


Opłaty i prowizje


§ 10

1. Z tytułu świadczenia Usług na rzecz Klienta, Klient ponosi opłaty i prowizje określone w Tabeli, chyba, że w Umowie z Klientem, opłaty i prowizje zostały określone indywidualnie.

2. Usługodawca nie pobiera opłat i prowizji innych niż wymienione w ust. 1, chyba, że opłaty i prowizje zostały określone indywidualnie.

3. Opłaty i prowizje pobierane są bezpośrednio z Portfela Klienta niezwłocznie po wykonaniu czynności lub przeprowadzeniu operacji, z którą wiąże się pobranie opłaty lub prowizji bez konieczności uzyskiwania każdorazowo zgody Klienta.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Tabeli w trybie właściwym dla zmian Regulaminu. Zmiana Tabeli wchodzi w życie w terminie w niej określonym, lecz nie wcześniej niż 14 dni od dnia zawiadomienia Klienta o zmianie.

5. O ile w Tabeli nie określono inaczej, prowizję nalicza się procentowo od wartości zrealizowanego Zlecenia lub zawartego Kontraktu. Jeżeli Zlecenie Klienta zostało zrealizowane w wyniku kilku transakcji, prowizję nalicza się od wartości każdej zrealizowanej transakcji, przy zachowaniu zasad określonych powyżej.

6. W szczególnych przypadkach Usługodawca może odstąpić od pobrania poszczególnych opłat i prowizji określonych w Tabeli.

7. Dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zapłaty prowizji i opłat wynikających ze świadczenia Usług, Usługodawca ma prawo odmówić wykonania Dyspozycji Klienta dotyczącej wypłaty środków pieniężnych Klienta, w tym może dokonać blokady, obowiązującej do momentu zaspokojenia tych roszczeń na rzecz Usługodawcy w wielkości zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy.


Bezpieczeństwo


§ 11

1. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo działania systemu i podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Platformą Transakcyjną mDeal, w szczególności:

a) stosuje oprogramowanie umożliwiające kontrolę przepływu informacji pomiędzy Systemem Informatycznym Usługodawcy a siecią publiczną,

b) zapewnia korzystanie przez Użytkownika z Platformy Transakcyjnej mDeal w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługi, stosując m.in. środki kryptograficznej ochrony poprzez szyfrowane połączenie,

c) zapewnia obowiązek uwierzytelniania Użytkownika poprzez podanie Hasła i Loginu.

2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługi, w szczególności za pomocą szyfrowanego połączenia SSL.


Tryb i warunki rezygnacji z Usług


§ 12

1. Użytkownik może w każdej chwili bez podania przyczyn zrezygnować z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

2. Usługodawca może wypowiedzieć w całości Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się z dniem doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej stronie.

3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usług niezgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu lub innymi obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego zaprzestania ich świadczenia temu Klientowi.

4. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym; pozostaje on wówczas zobowiązany do zapłaty wszystkich należnych opłat i prowizji z tytułu dotychczas świadczonych Usług przez Usługodawcę, a prowizja i opłaty dotychczas niewymagalne stają się z dniem wypowiedzenia wymagalne.

5. Warunkiem rezygnacji z Usługi przez Klienta, jest wykonanie przez niego następujących czynności:

a) anulowanie lub całkowitą realizację wszystkich aktywnych zleceń,

b) zakończenie wszystkich aktywnych Kontraktów lub Usług,

c) przekazanie dyspozycji przesłania wszystkich posiadanych środków we wszystkich walutach na zdefiniowane rachunki bankowe Klienta,

d) zgłoszenia prośby o rezygnację z Usług przy użyciu ticketów pomocy w Panelu Użytkownika.

6. Po rozwiązaniu Umowy, Usługodawca blokuje dostęp do Konta Użytkownika


Ochrona danych osobowych


§ 13

1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Usługodawca stosuje zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, wdrożył i realizuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych, jak również zobowiązuje się do przetwarzania i wykorzystywania zagrożonych danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez akceptację Regulaminu dokonanej w procesie Rejestracji, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) i ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Dane takie jak: numer dowodu osobistego/paszportu/prawa jazdy, PESEL, obywatelstwo, Usługodawca przetwarza jedynie w celu realizacji Usług i przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

5. Dane takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, numer telefonu komórkowego, adresu e-mail przetwarzane są w celu realizacji Usług, wystawienia i dostarczenia dowodu kupna i sprzedaży walut, korespondencji z Klientem, wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

6. Klientowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do nich, możliwość ich poprawienia, a także domagania się ich usunięcia, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Po rezygnacji z Usług przez Klienta, Usługodawca nie będzie przetwarzał danych osobowych, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do rozliczenia Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usług, jak również niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz badania zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę.

8. Informacje o danych osobowych Klienta, po rezygnacji z Usług przechowywane są przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

a) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO),

b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

c) Ustawy o ochronie danych osobowych,

d) Ustawy – Prawo Dewizowe,

e) Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

f) Ustawy o usługach płatniczych.

9. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Klienta z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, jeżeli utrwali fakt uzyskania i treści tychże wiadomości.

10. Klient nie powinien korzystać z Usług anonimowo, z uwagi na obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


§ 14

1. Usługodawca posiada prawo skierowania zapytania do Klienta, a Klient zobowiązany jest udzielić Usługodawcy informacji koniecznych do wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem obowiązków Klienta, a potrzebnych do przywrócenia stanu, który powstałby, gdyby do zdarzenia nie doszło, lub potrzebnych do naprawienia szkody.